Personuppgiftspolicy

I denna policy är Ödklint Konsult AB personuppgiftsansvarig medan du eller ditt företag kallas för kunden.
Ödklint Konsult ansvarar för samtliga uppgifter som du lämnar i kontakt med oss vilket kan vara på hemsidan, via telefon, e-post eller annat sätt.
Vi nås på följande sätt:

Post: Ödklint Konsult AB, Huddinge Stationsväg 7 B, 141 35 Huddinge

Tel: 08-447 14 40 E-post: info@odklint.se

 

Denna policy gäller för samtliga våra kunder eller personer/företag som vi av andra skäl hanterar personuppgifter för.
Personuppgifter är information som enskilt eller i kombination med andra uppgifter kan användas för att identifiera dig som användare som en fysisk nu levande person. Det kan t.ex. vara ditt namn, din e-postadress eller ditt telefonnummer.
Vårt främsta syfte för att behandla dina personuppgifter är för att vi ska kunna fullfölja åtaganden mot dig som kund men vi samlar även in uppgifter om dig som ännu inte är kund men som vill bli kontaktad av oss.
Som personuppgiftsansvarig har vi ansvaret för att dina personuppgifter behandlas på ett säkert sätt och att GDPR följs. Vi behandlar inte känsliga personuppgifter såtillvida det inte finns specifikt samtycke för att hantera dessa.

Ödklint Konsult skyddar dina personuppgifter genom en kombination av tekniska och organisatoriska lösningar. Åtkomstsystem krävs för tillgång till samtliga av våra system som hanterar personuppgifter. Anställda på företaget samt personuppgiftsbiträden och underbiträden ska följa vår interna informationssäkerhetspolicy.

Ödklint Konsult agerar som personuppgiftsbiträde för dig som kund. I ett sådant läge krävs ett personuppgiftsbiträdesavtal mellan dig som kund och Ödklint Konsult. Dessa skickas ut separat i samband med att du läggs upp som kund.

Ödklint Konsult använder underbiträden till många av våra tjänster och molnlösningar. Vi förbinder oss att ha personuppgiftsbiträdesavtal med samtliga underbiträden samt att dessa underbiträden förutom att följa GDPR även följer våra krav på integritet, tillgänglighet och säkerhet tillämpliga i vår interna informationssäkerhetspolicy.

Ödklint Konsult och dess underbiträden sparar sin information inom EU. Bokföringsdata sparas i Sverige eller av Skatteverket godkänt land. Vi säljer inte vidare någon kundinformation till 3:e part.

Uppdateringar och förändringar i denna personuppgiftspolicy publiceras på denna sida.

Som registrerad hos Ödklint Konsult AB har du följande rättigheter:

  • Du har rätt att få information om vilka personuppgiftsbehandlingar som görs hos oss. Vi har samlat dessa i tabellen Personuppgiftsbehandlingar. I tabellen syns bland annat ändamål, rättslig grund och lagringstid.
  • Du har rätt att en gång per år begära ett registerutdrag där du kan se vilka personuppgiftsbehandlingar vi har om just dig.
  • Du har rätt att begära rättning om vi har felaktigheter registrerade om dig.
  • Du har rätt att få dina personuppgifter raderade under dessa förutsättningar:

– Uppgifterna behövs inte längre för det ändamål de samlades in.
– Om uppgifterna sparas med ditt samtycke och du återkallar samtycket.
– Om behandlingen grundar sig på en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än ditt intresse.
– Om personuppgifterna har behandlats olagligt.
– Om du invänder mot behandling för direktmarknadsföringsändamål.

Rätten att få personuppgifter raderade gäller inte om vi är skyldiga enligt lag (t ex bokföringslagen) att behålla uppgifterna.

  • Du har rätt till dataportabilitet (rätt att få dina personuppgifter flyttade) under förutsättning att den rättsliga grunden är samtycke eller avtal och det du kan få ut är personuppgifter som rör dig, som du själv tillhandahållit eller som genererats av dina handlingar/aktiviteter.
  • Du har rätt att begära en begränsning i behandlingen, men inte få begäran uppfylld om det är ett krav att behandlingen sker för att varan/tjänsten ska fungera.
  • Du har rätt att invända mot en personuppgiftsbehandling och Ödklint Konsult kommer då att upphöra med behandlingen under tiden frågan utreds.
  • Du har rätt att framföra klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten över behandlingar som utförs av oss.

Om du vill åberopa någon av dina rättigheter så kontaktar du oss via telefon 08-447 14 40 eller via e-post info@odklint.se.